ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden,
  andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
 2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft,
  die steeds bij benadering worden opgegeven.
 3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, op 30 dagen na
  factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege
  en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot de volledige betaling.
  In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag , ten gevolge van een nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van 50 euro. en een maximum van 1.500 euro., als konventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 BW ten gunste van de schuldenaar.
 4. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarentegen van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 5. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat stellen volledige kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.
 6. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement
  Kortrijk. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op een klant. Van deze rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

Onze overeenkomst

 1. De fotograaf verbindt er zich toe om een reportage te maken van de lentefeesteling/communicant.
 2. De vooropgestelde prijs werd meegegeven in desbetreffende prijslijst.
 3. In die prijs zit inbegrepen:
  • de kilometervergoeding voor ev verplaatsing binnen 7 km
  • de kostprijs en verzekering van het te gebruiken materiaal
  • de verloning voor de tijd van de opnames
  • de besprekingen vooraf en na de opnames
  • de album met gekozen foto’s hetzij:
   • gekleefd album
   • digitaal album
 4. de opmaak zoals getoond (indien fouten instaan is de fotograaf na goedkeuring niet meer
  verantwoordelijk)
 5. In die prijs zit NIET inbegrepen:
  • meegeven van digitale bestanden of negatieven, deze bestanden worden onder geen enkel beding vrijgegeven en vallen onder de auteursrechten van de fotograaf.
  • bijkomende prestaties van vb. foto’s op feest…
 6. Van alle foto’s genomen op de reportage kunnen foto’s bijgemaakt worden door de fotograaf.
 7. Het is toegelaten om de foto’s als etalagemateriaal te gebruiken alsook op de website te plaatsen.